คำค้นหา
ประเทศ
ราคา
จำนวนวัน
เดือน


สถิติ
บริษัททัวร์ : 89
ทัวร์ทั้งหมด : 1,971
ผู้ชมวันนี้ : 50,985
เมื่อวาน : 52,552
 ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน


รหัส : gum1
สายการบิน : เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
ระยะเวลา : 09-12 / 17-20 / 22-25 ม.ค. 58 / 29 ม.ค. - 01 ก.พ. / 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 58
ราคา : เริ่มต้น 18,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 3,492
ติดต่อสอบถาม : บริษัท บางกอก เอเชี่ยน อินเตอร์ กรุ๊ป แอนด์ ทัวร์ จำกัด Tel. 02-2477321, 02-2478695,02-2466211
ความน่าสนใจ :
โปรแกรมสุดคุ๎ม ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !!!, ทํองแดนอารยธรรมโบราณแหํงกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี, ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก, ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญํที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ชมวิถีชีวิตชาวประมง, ชมโชว์ ระบําอัปสรา ความงดงามแหํงศิลปะเขมร Light & Sound, เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเกําแกํ, ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร๑สําคัญสมัยสงครามเวียดนาม, ช๎อปปิ้งสินค๎าพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ ตลาดเบนถัน, สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ําคืนด๎วยการ ล่องเรือแม่น้ําไซ่ง่อน
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : - เสียมเรียบ
- ลํองเรือโตนเลสาบ
- ปราสาทบันทายสรี
- ปราสาทนครธม
- ปราสาทบายน
- ปราสาทตาพรหม
- นครวัด
- ชมโชว์ระบําอัปสรา
- ศาลองค์เจ็ก องค์จอม
- Wat Thmey ทุํงสังหาร
- ลํองเรือแมํน้ําไซํงํอน
- อุโมงค์กู๋จี
- พิพิธภัณฑ์สงคราม
- ทําเนียบประธานาธิบดี
- ช๎อปปิ้งตลาดเบนถัน
- โฮจิมินห์