คำค้นหา
ประเทศ
ราคา
จำนวนวัน
เดือน


สถิติ
บริษัททัวร์ : 89
ทัวร์ทั้งหมด : 1,971
ผู้ชมวันนี้ : 50,240
เมื่อวาน : 52,628
 อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)


รหัส : po2
สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)
ระยะเวลา : 3-9 ก.พ., 25 ก.พ. – 3 มี.ค.,11-17,18-24 มี.ค.,31 มี.ค.- 6 เม.ย. 2558
ราคา : เริ่มต้น 59,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 3,357
ติดต่อสอบถาม : ดีเจริญทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ Tel. 08-6369-0834
ความน่าสนใจ :
น าท่านเที่ยวอิตาลี ศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ เข ้าชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 2 ใน 7 สงิ่ มหัศจรรยข์ องโลก โคลอส เซยี่ ม, หอเอนปิซา่ อลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (Santa Maria Dell Fiore) วิหาร ของเมอื งฟลอเรนซที่ใหญ่เป็นอันดับ ์ 4 ของทวีปยุโรป เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส (Venice) เยือนมิลาน (Milan) เมอื งหลวงแหง่ แฟชั่นชัน้ น าของโลก เดนิ ทางสปู่ ระเทศสวติเซอรแ์ ลนดด์ นิ แดนในฝันของ นักเดินทาง น าท่านสัมผัสความหนาวเย็นบนยอดเขาทิตลิส (Titlis) ขนึ้ โดยกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยั ระบบ ใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง พักดินแดนในฝันที่ ลูเซริน์ (Lucerne) ทักทายเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : โรม - โคลอสเซี่ยม
น้ำพุเทรวี่ - วาติกัน - ปิซ่า
แองเกิ้ลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น