คำค้นหา
ประเทศ
ราคา
จำนวนวัน
เดือน


สถิติ
บริษัททัวร์ : 89
ทัวร์ทั้งหมด : 1,971
ผู้ชมวันนี้ : 50,956
เมื่อวาน : 52,552
 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน (EK)


อัตราค่าบริการ
วันที่ ผู้ใหญ่ * เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม  
20 ม.ค.15 - 27 ม.ค.15 59,900 59,900 59,900 8,900 จองทัวร์ - ติดต่อเรา
5 ก.พ.15 - 12 ก.พ.15 59,900 59,900 59,900 8,900 จองทัวร์ - ติดต่อเรา
22 ก.พ.15 - 1 มี.ค.15 59,900 59,900 59,900 8,900 จองทัวร์ - ติดต่อเรา
12 มี.ค.15 - 19 มี.ค.15 59,900 59,900 59,900 8,900 จองทัวร์ - ติดต่อเรา
24 มี.ค.15 - 31 มี.ค.15 65,900 65,900 65,900 9,500 จองทัวร์ - ติดต่อเรา
30 มี.ค.15 - 6 เม.ย.15 65,900 65,900 65,900 9,500 จองทัวร์ - ติดต่อเรา
31 มี.ค.15 - 7 เม.ย.15 65,900 65,900 65,900 9,500 จองทัวร์ - ติดต่อเรา
*ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
รหัส : pro8
สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)
ราคา : เริ่มต้น 59,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 3,442
ติดต่อสอบถาม : ดีเจริญทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ Tel. 08-6369-0834
ความน่าสนใจ :
น าทา่ นเดนิ ทางกบัสายการบนิ เอมเิรตส์(Emirate Airline) อันสุดหรู เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด ้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ ายส์(Versaille Palace)อันยิ่งใหญ่ ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชอ้ ปปิ้งสดุ มันสท์ ัง้ รา้นคา้ปลอดภาษี,ห ้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์เดนิ ทางสูก่ รุงบรสั เซลส(์Brussels)ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป แวะทักทายนอ้ งเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซท์ ลักเซมเบิร์ก ี่ (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม เที่ยวชมเมืองศูนย์กลางธุรกิจที่แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพสัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของทัศนียภาพ กังหันลมโบราณและวถิ ชึ วีติ แบบชาวดัทชแ์ ทๆ้ทหมู่บ้านกังหันลม ี่(Zaanse Schans)
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม
พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช
อัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์